December 2016 – van de Verkeerscommissie

Het nieuwe Vaarwegenbesluit

Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi & Vecht (Waternet) heeft in 2013 een voorgenomen Verkeersbesluit Vaarwegen gepubliceerd dat het varen en afmeren langs onder andere de Vecht wil reguleren. Dit betekende onder meer dat binnen een afstand van 50 meter vanaf kunstwerken (zoals de beide bruggen in ons dorp en de keersluis) geen schepen permanent mogen afmeren. Zowel de betrokken bewoners van ons dorp als de Vereniging Nieuwersluis Bestaat hebben hierop een zienswijze ingediend die aandacht vroeg voor de specifieke situatie van onze dorpskern. Op 6 oktober 2016 heeft het Hoogheemraadschap het definitieve Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-1 genomen waarin ten principale het permanent afmeren van boten is verboden tot 50 meter vanaf kunstwerken en nauwe doorvaarten. Wel heeft het Hoogheemraadschap aangegeven soepel te zullen omgaan met het verlenen van ontheffingen. Populair gezegd, kunnen ontheffingen worden verleend als een afgemeerde boot de scheepvaart niet hindert. Een ontheffing kan worden aangevraagd bij de heer Wijbrand Glijnis van Waternet, telefoonnummer 020 608 53 65 of e-mail Wijbrand.Glijnis@Waternet.nl

De (Rijks-)Straatweg (N402)

De provincie gaat in de komende jaren de Rijksstraatweg vanaf de N201 tot Maarssen aanpakken, te beginnen met het traject vanaf de N201 tot de Bloklaan. Daarna volgt het deel door ons dorp (Bloklaan – Breukelen). Langs het gehele traject wordt de N 402 een weg met 30 km/uur maximum snelheid in de bebouwde kommen en 60 km/uur tussen de bebouwde kommen. Als Nieuwersluis Bestaat hebben wij als dringende wensen aangegeven: snelheidsremmende maatregelen aan met name de noordzijde van onze bebouwde kom, betere zichtbaarheid van de zebrapaden, klassieke lantaarnpalen in de dorpskom, goede verlichting langs het fietspad Nieuwersluis – Breukelen. Daarnaast gaan wij samen met de gemeente Stichtse Vecht proberen om de provincie er van te overtuigen dat er camera’s in onze dorpskern komen om de maximum snelheid te handhaven (vergelijkbaar met de Oud-Loosdrechtsedijk).

De Mijndensedijk

Het is het voornemen van de gemeente om van de Mijndensedijk een ‘fietsstraat’ te maken, net als nu het geval is tussen Breukelen – Centrum en de Scheendijk (de weg langs Gunterstein). De aanleg hiervan is gepland in 2017. Nieuwersluis Bestaat heeft gevraagd om dan ook goede verlichting langs de gehele Mijndensedijk aan te brengen, speciaal om voor de fietsers een veilige route te creëren. Er wordt nagedacht hoe dit op een zo duurzaam mogelijke manier kan.

Parkeren

In 2017 gaan de gemeente en Nieuwersluis Bestaat samen een integraal ‘Parkeerplan’ maken. Elementen van dit plan zullen zijn: parkeren op het PI-grasveld ten zuiden van de PI, misschien een speciale parkeerplaats voor bezoekers van het Zwembad en het wel of niet instellen van een systeem van parkeren voor vergunninghouders in het dorp. Voor dit laatste zal Nieuwersluis Bestaat een enquête onder de bewoners houden.

Fijnstof

Een aantal inwoners van Nieuwersluis zou graag willen weten hoe het met de fijnstofconcentraties in ons dorp is gesteld. Op de website van de provincie staan hierover rapportages vermeld, maar die zijn onvoldoende precies over ons dorp. De Gemeente gaat kijken of er specifiek voor Nieuwersluis gegevens te vinden zijn.

Koene Talsma, verkeerscommissie

___________________________________________________________________________________________________________

Het verkeer heeft grote invloed op de leefbaarheid van een klein dorp als het onze, dat is gelegen aan een drukke doorgaande weg en een drukke plezier vaarroute.

De Verkeerscommissie van Nieuwersluis Bestaat heeft regelmatig contact met de gemeente (wethouder en medewerkers) over allerlei verkeerszaken. Niet alleen over te snel rijdende automobilisten op de Rijkstraatweg, ook over de snel rijdende wielrenners op de Mijndensdijk, parkeren in het dorp, gevaarlijke zebra’s etc.

naamloos Nieuwersluis-dorp-MSD-20110125-224774