De ‘Vereniging Nieuwersluis Bestaat’ ontleent haar bestaansrecht aan de zorgen die bewoners in 1993 hadden met betrekking tot de ontwikkelingen rond het Vechtgebied en in het bijzonder de eventuele consequenties daarvan voor de bewoners van Nieuwersluis en omgeving. Met name de plannen die destijds de Dienst voor Waterbeheer en Riolering (DWR) had met het Restauratieplan de Vecht, waarin o.a. zaken als aanlegbeleid, het afmeren van partyschepen, de toenemende drukte, afspraken die er zouden moeten komen met betrekking tot de sluizen en bruggen aan de orde kwamen, lagen hieraan ten grondslag. Er waren derhalve veel zaken waar bewoners zich druk over maakten en die leidden tot het gevoel van hierbij betrokken en gehoord te willen worden.

Dit resulteerde in 1994 tot de oprichting van de bewonersvereniging ‘Nieuwersluis Bestaat’. Initiatiefnemers waren o.a. Donald Buijtendorp, Henk Otten en Leo Vonk, die daarna ook jarenlang deel uitmaakten van het Bestuur. Bovengenoemde aanleiding heeft zich ook vertaald in het doel van de Vereniging zoals dit in de Statuten is verwoord:

Artikel 1) De vereniging heeft primair als doel de belangen van de bewoners van Nieuwersluis te behartigen en hen te vertegenwoordigen in zaken die direct en indirect met het wonen en leven in Nieuwersluis te maken hebben en, voorzover het betreft gemeenschappelijke belangen, heeft de vereniging mede ten doel de belangen te behartigen van de bewoners van de gemeente Loenen.

Artikel 2) Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het inventariseren van de problematiek van de bewoners, het voeren van overleg met de gemeente en overheidsinstanties en alle andere wettelijke mogelijkheden.

Zaken die in de loop der jaren meer of minder regelmatig op de agenda van Bestuur en Algemene Ledenvergadering hebben gestaan of nog staan zijn o.a. :

  • Beschermd dorpsgezicht Nieuwersluis / bestemmingsplan
  • De verkeerssituatie / verkeersoverlast in Nieuwersluis
  • Het arkenbeleid van de gemeente Loenen
  • Zandwinningproject Loosdrechtse Plassen
  • Penitentiaire inrichting Nieuwersluis cq bestemming Kazerne Willem III
  • Bestemming Fort Nieuwersluis

Het ontwikkelen van een Dorpsvisie

In 2013 Heeft het Bestuur Nieuwersluis Bestaat de dorpsbewoners een aantal keren uitgenodigd om samen te komen tot het formuleren van een Dorpsvisie. Dit is gedaan in samenwerking met de gebiedsregisseur van de Gemeente Stichtse Vecht. Deze dorpsvisie heeft geleid tot een Dorpsontwikkelplan (DOP) en een Uitvoeringsplan.

Het Bestuur van de Vereniging Nieuwersluis Bestaat heeft regelmatig overleg met de gemeente Stichtse Vecht en woont regelmatig beleidsontwikkelsessies van de gemeente bij. Op die manier probeert het Bestuur de aandachtspunten vanuit het dorp onder de aandacht te brengen en tevens probeert het Bestuur op die manier te volgen of de plannen van de Gemeente Stichtse Vecht in lijn zijn met ons Dorpsontwikkelplan.

Huidige doelstelling van de Vereniging Nieuwersluis Bestaat

De Vereniging “Nieuwersluis Bestaat” stelt zich als doel dat de inwoners van dit prachtige dorp aan de Vecht nu en in de toekomst kunnen genieten van dit dorp en in harmonie samenwonen.

Dit betekent dat het Bestuur zich inzet om de dorpsvisie te realiseren.

Belangrijk blijft de aandacht voor het verkeer op de weg en op het water. Nieuwersluis wil een dorp zijn dat leeft, maar niet wordt overlopen. Een dorp dat de oude monumenten en de sfeer van weleer bewaart, maar ook met zijn tijd meegaat. Vraagstukken zoals bijvoorbeeld duurzaamheid verdienen ook onze aandacht. Nieuwersluis is een dorp dat inwoners ruimte en privacy wil bieden, maar ook zoekt naar sociale cohesie. Sociale cohesie is niet makkelijk in een dorp zonder kerk, school of winkel. Het Bestuur denkt samen met de Feestcommissie Nieuwersluis en met bewoners na over mogelijkheden voor een evenwicht tussen individualiteit en sociale betrokkenheid.